Til medlemmer i Risør håndballklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 16.2.2019, i AAB og på klubbens Facebookgrupper
Årsmøtet avholdes den 21. mars 2019, klokka 18-20 på klubbrommet i Risørhallen.
Det vil bli enkel bevertning.

Saklisten for årsmøtet
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle Risør håndballklubbs årsberetning og eventuelle gruppeårsmeldinger.
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Styret gis fullmakt til å inngå nye dugnader for sesongen 2019/2020
10.2 Styret gis fullmakt til å opprette Sponsorutvalg
Sak 11: Fastsette medlemskontingent for sesongen 2019/2020
Sak 12: Fastsette treningsavgift
Sak 13: Vedta Risør håndballklubbs budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Nestleder
15.2 Sportslig leder
15.3 Kasserer
15.4 Spillerrepresentant
15.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene
15.5 Valgkomiteen

Med vennlig hilsen
Styret i Risør håndballklubb