VELKOMMEN SOM TRENER/LAGLEDER I RISØR HÅNDBALLKLUBB!

Her får du informasjon om det å være trener i Risør Håndballklubb. 


Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere og lag. Trenerne rapporterer til sportslig leder. Trenerne samarbeider med laglederen om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i. 

Oppgaver

Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan 

Gjennomføre «Trenerattesten» fra NIF

Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan 

Koordinere med arrangement ansvarlig ved omberamminger. 

Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere 

Møte i god tid til trening og kamp 

Ha dialog og samarbeid med foreldre 

Lede laget/utøverne under kamper og turneringer  

Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben 

Følge gjeldende regelverk 

Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund 

Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere 

Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer 

Være oppdatert på informasjon fra styret 

Representere klubben på en god måte 

 

Som trener i Risør Håndballklubb skal du bidra til: 

•Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 

•Positive erfaringer med trening og konkurranse 

•Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 

•Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 

•Vær et godt forbilde 

•Møt presis og godt forberedt til hver trening 

• Som trener er du veileder, inspirator og motivator 

• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 

• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 

•Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 

•Vis god sportsånd og respekt for andre 

•Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 

•Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 

 

Innholdet i treningen skal være preget av: 

•En målrettet plan 

•Progresjon i opplevelser og ferdigheter 

•Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 

•Effektiv organisering 

•Saklig og presis informasjon 

•Kreative løsninger 

•Fleksibilitet ved problemsituasjon 


Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. 

Oppgaver

  • Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan
  • Arrangere møter for foreldre / foresatte og spillere
  • Gå igjennom Fair Play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte
  • Gi informasjon til spillere, trenere og foresatte
  • Administrere reiser til/fra kamper og turneringer
  • Sikre at alle spillere har lisens fra 1.1. det året spilleren fyller 13 år
  • Ha med korrekt utstyrs- og medisinbag sammen med trenerne
  • Ha med bortetrøyer/vester der hjemmelagene har blå drakter


Politiattest:  

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. 

Risør HK krever politiattest av alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med spesielle behov. Styret oppnevner en ansvarlig for å håndtere ordningen. 

Prosedyre for politiattest i klubben: 

Styret har oppnevnt leder som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i Risør håndballklubb. Nestleder er vararepresentant.  

Styret og leder informerer den enkelte om at man må ha politiattest. 

Søker sender inn søknad om politiattest til politiet. Leder signerer bekreftelse. 

Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren. 

Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for leder. 

Leder lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. 

Risør håndballklubb gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten. 

Alle trenere Risør HK skal fremvise gyldig politiattest. 

 

Sportsplan:  

Alle klubbens trenere skal være kjent med klubbens sportsplan. 

Formålet med sportsplanen er å sikre spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø som gir alle et strukturert tilbud med gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling. 

Sportsplanen skal også gi trenere og trenerapparat en felles forståelse for klubbens retningslinjer for trening og ledelse av det enkelte lag. Dette vil sikre at det sportslige innholdet har en fellesnevner i alle klubbens lag, og dermed gi spillerne kontinuitet og trygghet i treningsarbeidet. 

Sportsplanen ligger i Klubbhåndboka